دانلود فایل word بررسي رابطه بين استراتژي هاي رقابتي و عملکرد شرکت ها مطالعه موردي: باوک هاي پارسيان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه بين استراتژي هاي رقابتي و عملکرد شرکت ها مطالعه موردي: باوک هاي پارسيان تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت ها بوده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان و متخصصان فعال در بانک پارسیان در شهر تهران تشکیل می دهند با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران تعداد 210 نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه می باشد. پایایی پرسشنامه هابا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، استراتژی های رقابتی (709.0 ،(عملکرد شرکت (722.0 (محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار لیزرل و مدل معادلات ساختاری استفاده شد؛ نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه بین استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت در میان کارشناسان و متخصصان فعال در بانک پارسیان مورد تایید است.

لینک کمکی