دانلود فایل word بررسي رابطه بين جوسازماني با فرسودگي شغلي کارکنان آموزش و پرورش استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه بين جوسازماني با فرسودگي شغلي کارکنان آموزش و پرورش استان فارس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، دانلود فایل word بررسي رابطه بين جوسازماني با فرسودگي شغلي کارکنان آموزش و پرورش استان فارس است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان فارس، متشکل از7000 نفر و نمونه پژوهش شامل 365 نفر از کارکنان بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پس از تعیین روایی و پایایی،از پرسشنامه جوسازمانی هالپین و کرافت (1963 (و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون(1981 (استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به روش ورود مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جوسازمانی،بعدحمایتی، بعد همکارانه و بعدصمیمی با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه منفی ومعنی دار، بین بعد دستوری و بعد تظاهر به کار بافرسودگی شغلی کارکنان رابطه منفی و غیرمعنادار و بین بعد تحدیدی با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه مثبت وغیرمعنی داری وجود دارد. لذا برای بهبود جوسازمانی، مدیر باید محیطی گرم ودوستانه و رفتار ملاحظه گری و حمایتی داشته باشد تا کارکنان درمحیطی دوستانه و صمیمی و با امنیت خاطر وفرسودگی کمتربه کارکردن بپردازند.

لینک کمکی