دانلود فایل word بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و شيوه هاي تصميم گيري مديران مدارس با تغيير سازماني در مدارس مهرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و شيوه هاي تصميم گيري مديران مدارس با تغيير سازماني در مدارس مهرستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و شيوه هاي تصميم گيري مديران مدارس با تغيير سازماني در مدارس مهرستان میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 200 نفر از مدیران مدارس شهرستان مهرستان می باشد. نمونه گیری تصادفی است و تعداد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 132 نفر انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی، پیمایشی می باشد. محدوده مکانی این تحقیق مدارس متوسطه شهرستان مهرستان می باشد. قلمرو موضوعی پژوهش مربوط به رابطه بین ذهنیت فلسفی و شیوه های تصمیم گیری مدیران با تغییر سازمانی در مدارس می باشد.. ابزار اندازهگیری شامل پرسشنامه فلسفه ذهنی سلطانی (1375 :(این پرسشنامه دارای 60 سوال می باشد و سه مولفه (تعمق، جامعیت و انعطاف پذیری) آلفای کرونباخ پرسشنامه توسط مرتضایی (1380 (73/0 گزارش شده است.پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (1995 :(این پرسشنامه دارای 25 سوال می باشد. آلفای کرونباخ پرسشنامه توسط زارع (1391 (75/0 گزارش شده است.پرسشنامه تغییر سازمانی میل (2003 :(این پرسشنامه دارای 10 سوال می باشد. آلفای کرونباخ پرسشنامه توسط آرش (1389 (85/0گزارش شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از بسته نرم افزاری 23 SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که: بین ذهنیت فلسفی و شیوه های تصمیم گیری با تغییر سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین از لحاظ جنسیت نیز بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه بین این متغیرها منفی میباشد. همچنین تقریبا 50 درصد از تغییرات متغیرهای ذهنیت فلسفی و شیوه های تصمیم گیریتوسط متغیرتغییر سازمانی تعیین می شود.

لینک کمکی