دانلود فایل word بررسي رابطه بين عدالت سازماني و معنويت محيط کاري با ميزان وفاداري کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه بين عدالت سازماني و معنويت محيط کاري با ميزان وفاداري کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 زاهدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word بررسي رابطه بين عدالت سازماني و معنويت محيط کاري با ميزان وفاداري کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 زاهدان بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر زاهدان با تعداد 150 نفر که طبق جدول مورگان تعداد 108 نفر با روش نمونهگیری طبقهای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری شامل پرسشنامههای مورمن و نیهوف به نقل از نادی و طغرایی (1391 ،(با 20 سوال، پرسشنامه معنویت محیط کاری میلیمن و همکاران به نقل از حقیقی (1389 (با 20 سوال و پرسشنامه وفاداری کارکنان حسینی و همکاران (1389 (با 8 سوال و پایایی به ترتیب 88/0 ،89/0 و 75/0 میباشد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین مولفههای عدالت سازمانی با وفاداری سازمانی و بین مولفههای معنویت در محیط کاری با وفاداری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که 67 درصد از تغییرات وفاداری سازمان توسط بعد عدالت توزیعی و عدالت رویهای و 62 درصد تغییرات متغیر وفاداری سازمان به ابعاد معنویت محیط کاری قابل پیشبینی بود.

لینک کمکی