دانلود فایل word بررسي رابطه بين عوامل فردي و شغلي با عملکرد کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه بين عوامل فردي و شغلي با عملکرد کارکنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عوامل فردی و شغلی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان میباشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی توصیفی است و ابزار گردآوری دادهها از نوع پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان است. پرسشنامههای تحقیق شامل پرسشنامهی استاندارد پاترسون (1970 (در راستای سنجش عملکرد کارکنان و پرسشنامه سنجش عوامل فردی و شغلی به صورت محقق ساخته میباشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیهی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به تعداد 2440 نفر میباشد که نمونهای به حجم 332 نفر مطابق جدول مورگان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل، فرضیههای تحقیق نشان داد که عوامل فردی و شغلی بر عملکرد کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت تاثیر معنیداری دارد.

لینک کمکی