دانلود فایل word بررسي رابطه بين کارايي و بهره وري مديريت در سازمان تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه بين کارايي و بهره وري مديريت در سازمان تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق دانلود فایل word بررسي رابطه بين کارايي و بهره وري مديريت در سازمان تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي می باشد. بنابراین تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی است که تعداد آنها 354 نفر میباشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 184 نفر برآورد شده و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته به منظور ارزیابی متغیر کارایی استفاده شده است. همچنین به منظور پیمایش و ارزیابی متغیر بهره وری، از پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت (1980 (استفاده شده است. پرسشنامه های مذکور براساس طیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی شده اند. در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمع آوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید. همچنن با بررسی پایایی ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کارایی 87/0و برای پرسشنامه بهره وری 89/0 بدست آمده است. بدین ترتیب که برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگرف- اسمیرنف و برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش های آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بین کارایی و بهره وری مدیریت در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی ارتباط معنی دار وجود دارد.

لینک کمکی