دانلود فایل word بررسي رابطه بين مديريت ايمني و رعايت استاندارد هاي ايمني بيمار مطالعه موردي بيماران بيمارستان هاي منتخب استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه بين مديريت ايمني و رعايت استاندارد هاي ايمني بيمار مطالعه موردي بيماران بيمارستان هاي منتخب استان تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه مقوله ایمنی بیمار از اهمیت قابل ملاحظه ای در مراقبت های بالینی برخوردار گشته است بطوریکه ایمنی بیمار یک نظام مراقبت بهداشتی جدید است که بر گزارش دهی، تجزیه و تحلیل و پیشگیری ازخطاهای پزشکی که اغلب منجر به بروز خطاهای ناخواسته می شود، تاکید می ورزد. هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار و رعایت استانداردهای ایمنی در بیمارستانهای منتخب استان تهران انجام گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است که به صورت مقطعی در بهار 94 انجام گرفته است. پرستاران بیمارستانهای منتخب استان تهران جامعه پژوهش را تشکیل می داد. به منظور اندازه گیری میزان رعایت استانداردها جهت ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستانهای مورد مطالعه، از پرسشنامه استاندارد پیمایش بیمارستان در مورد فرهنگ ایمنی بیمار استفاده شد. همچنین به منظور ،از استانداردهای ضروری برای ارزیابی ایمنی بیمار، ارایه شده توسط وزارت بهداشت، در بیمارستانهای دوستدار ایمنی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 21 و با استفاده از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف و پیرسون انجام شد. یافته های تحقیق: بر اساس نتایج پژوهش حاصل از ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار ،در بیمارستانهای مورد مطالعه ، وضعیت مناسبی برخوردار نبود (میانگین کل: 6.3 از 5 در مقیاس لیکرت) و همچنین میانگین کلی میزان استقرار استانداردهای ایمنی در بیمارستانهای مورد بررسی 5.75 درصد گزارش شده است، و ضریب همبستگی بین رعایت استانداردهای ایمنی در بیمارستانهای مورد پژوهش و میزان رعایت استانداردها از لحاظ آماری رابطه ی معنا داری مشاهده نشد (-P05.0> value .(نتیجه گیری: اجرای استانداردهای ایمنی بیمار با شرایط و وضعیت کنونی نمی تواند به ارتقا فرهنگ ایمنی بیانجامد.

لینک کمکی