دانلود فایل word بررسي رابطه بين مديريت سرمايه فکري با بهره وري سرمايه انساني در بانک ملي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه بين مديريت سرمايه فکري با بهره وري سرمايه انساني در بانک ملي شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با بهره وری سرمایه انسانی میباشد.جامعه آماری تحقیق را کارکنان بانک ملی شهر تهران تشکیل میدهند × این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می باشد . جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است . ابزار مورد استفاده در مطالعات میدانی پرسشنامه بوده است و که بر اساس متغییرهای تحقیق طراحی شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (870.0 (محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل و مدل معادلات ساختاری استفاده نتایج حاصل از این تحقیق تمام فرضیه های تحقیق را تایید کرد یعنی نتایج نشان داد که سرمایه فکری با بهره وری سرمایه انسانی رابطه معنی داری دارد.

لینک کمکی