دانلود فایل word بررسي اثر تترا ان بوتيل آمونيوم فلورايد بر سرعت مصرف گاز در فرآيند تشکيل هيدرات در سيستم آب+ کربن دي اکسيد+ SDS+ TBAF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر تترا ان بوتيل آمونيوم فلورايد بر سرعت مصرف گاز در فرآيند تشکيل هيدرات در سيستم آب+ کربن دي اکسيد+ SDS+ TBAF :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین چالش هایی که توجه محققان را جلب کرده، اثرات گلخانه ای است. افزایش انتشار گازهای گلخانه ای پیامدهایی از قبیل گرمایش زمین، تغییرات اقلیم و تغییر در الگوهای بارندگی را در پی دارند. دانشمندان عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه ای را احتراق سوخت های فسیلی می دانند. حدود یک چهارم اثر گلخانه ای ناشی از مولکول های کربن دی اکسید می باشد از این رو این گاز یکی از مهمترین گازهای گلخانه ای به حساب می آید. جداسازی کربن دی اکسید بر مبنای تشکیل هیدرات یک روش نوین برای جلوگیری از افزایش غلظت کربن دی اکسید در جو زمین محسوب می شود. در این مقاله به بررسی تاثیر سدیم دودسیل سولفات(SDS) و تترا ان بوتیل آمونیوم فلوراید(TBAF) بر سرعت مصرف کربن دی اکسید در فرآیند تشکیل هیدرات، که یکی از مهمترین پارامترهای سینتیکی تشکیل هیدرات می باشد، پرداخته شده است. برای این کار سرعت مصرف کربن دی اکسید در طول فرآیند در سیستم های آب + کربن دی اکسید+ SDS و آب+ کربن دی اکسید+ SDS+ TBAF محاسبه شد. نتایج نشان می دهد استفاده از TBAF با غلظت های 2،1 و 4 درصد وزنی در سیستم آب + کربن دی اکسید+ SDS باعث کاهش چشم گیر سرعت مصرف گاز می شود. در سیستم آب+ کربن دی اکسید+ SDS+ TBAF با افزایش غلظت TBAF نرخ رشد هیدرات بهبود می-یابد.

لینک کمکی