دانلود فایل word بررسي اثرات منفي توسعه باغستان (باغشهر) در پيرامون شهر زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثرات منفي توسعه باغستان (باغشهر) در پيرامون شهر زنجان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

رشد روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی موجب تغییرات وسیعی در الگوی کاربری اراضی پیرامون شهرها شده است، یکی از اشکال تغییر کاربری اراضی که در سال های اخیر نمود بیشتری یافته است ایجاد باغستان هایی در پیرامون شهرها موسوم به باغشهرها می باشد که با خود پیامدهای متعددی به همراه داشته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای نامطلوب توسعه ایده باغشهر در شهر زنجان بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان جهاد کشاورزی زنجان تشکیل داده اند(163=N). تعداد 126 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که برای سنجش روایی آن از پانل اعضای هییت علمی و کارشناسان مرتبط استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب 0/98 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS20 بهره گرفته شد. نتایج نشان داد از نظر کارشناسان کشاورزی از جمله مهمترین اثرات منفی توسعه باغشهرها، آلودگی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، کاهش سطح آب های زیرزمینی و تشدید بحران منابع آبی، خرد شدن اراضی کشاورزی یکپارچه و مسطح، افزایش واسطه گری زمین و زمین خواری و درآمدزایی برای سودجویان، اتلاف منابع بر اثر فقدان تخصص اغلب صاحبان این باغات،افزایش شکاف مکانی به لحاظ قیمت زمین در شهرها و روستاها، افزایش شکاف طبقاتی در جامعه، افزایش تجمل گرایی می باشند.

لینک کمکی