دانلود فایل word جذب زيستي فلز سنگين کادميم از آب توسط جلبک بومي Chaetomorpha sp و تعيين شرايط بهينه جذب با روش سطح پاسخ (RSM)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جذب زيستي فلز سنگين کادميم از آب توسط جلبک بومي Chaetomorpha sp و تعيين شرايط بهينه جذب با روش سطح پاسخ (RSM) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این مطالعه جذب زیستی یون فلزی کادمیم توسط جلبک دریایی کتومورفا مورد بررسی قرار گرفت .روش مورد استفاده برای بررسی تاثیر متغیرهای دما، وزن جاذب و pH بر جذب زیستی این فلزی و تعیین شرایط بهینه جذب روش پاسخگویی سطحی یا RSM بود. از مدل باکس – بنکن برای طراحی شرایط آزمایش استفاده گردید .از دو مدل ایزوترم فرندلیچ و لانگمویر برای تعیین مکانیسم جذب و بیشترین مقدار جذب یون فلزی استفاده شد.بیشترین مقدار جذب کادمیم در شرایط بهینه دمای 25 درجه سانتی گراد،مدت زمان 60 دقیقه، مقدار جاذب 1000 میلی گرم در لیتر جلبک وpH برابر4/7 ، برابر با 70/84 درصد بدست آمد..در این مطالعه مشخص شد که جذب یون فلزی کادمیم توسط جلبک کتومورفا از مدل لانگمویر پیروی می کند.بیشترین مقدار جذب زیستی یون کادمیم توسط جاذب کتومورفا برابر با 166/66 میلی گرم بر گرم وزن خشک جلبک محاسبه گردید.در این مطالعه مشخص گردید که جلبک سبز کتومورفا کارایی وتوانایی بالایی در حذف فلز سنگین کادمیم از محلولهای آبی را دارد.

لینک کمکی