دانلود فایل word جذب سطحي رنگزاهاي نساجي از پساب بر روي نانوذرات فريت مس آمين دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جذب سطحي رنگزاهاي نساجي از پساب بر روي نانوذرات فريت مس آمين دار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

فرآیند جذب سطحی روشی موثر برای تصفیه آب و پساب می باشد و به دلیل سادگی و سهولت در طراحی برای رنگبری پسابها استفاده می شود. جاذبهای معمولی با محدودیتهایی مانند قابلیت جداسازی کم روبرو هستند درنتیجه تهیه نانومواد با ظرفیت جذب بالا به عنوان جاذبهای پیشرفته ضروری است. در این تحقیق، قابلیت رنگبری نانوذرات فریت مس اصلاح شده با 3-آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان به عنوان جاذب با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر بررسی شد. رنگزاهای مستقیم قرمز 31 و مستقیم قرمز 80 به عنوان ترکیبات مدل استفاده شدند. تاثیر متغیر های موثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، pH پساب و غلظت اولیه رنگزا مورد مطالعه قرار گرفت. ایزوترم جذب رنگزاها روی نانوذرات اصلاح شده از ایزوترم لانگمویر تبعیت می کند و سینتیک رنگبری مرتبه دوم تبعیت می باشد. نتایج نشان داد رنگبری پساب با استفاده از نانوذرات اصلاح شده به صورت کامل انجام گردید در نتیجه می توان از نانوذرات فریت مس اصلاح شده به عنوان جاذب برتر در تصفیه پساب حاوی رنگزاهای اسیدی استفاده نمود.

لینک کمکی