دانلود فایل word مطالعه عددي احتراق پيشرانه کرايوژنيک هيدروژن-اکسيژن مايع در فاز زيربحراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه عددي احتراق پيشرانه کرايوژنيک هيدروژن-اکسيژن مايع در فاز زيربحراني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این گزارش به بررسی نحوه ی شبیه سازی محفظه ی احتراق آزمایشگاهی 10-A MASCOTTE که از ترکیب پیشرانه ی مبتنی بر سیال کرایوژنیک، یعنی هیدروژن و اکسیژن مایع بهره میبرد، و نیز نتایج حاصل از آن پرداخته شده است. در این مسیر معادلات متوسط گیری شده ی رینولدز برای میدان جریان پیوسته با دقت گسسته سازی Quick و معادلات فاز گسسته برای جریان قطرات پراکنده شده در اتمسفر محفظه، مبتنی بر دیدگاه هیبریدی اویلری-الگرانژی به کار گرفته شده، به منظور بررسی میدان آشفتگی از معادلهی - ، جهت بررسی میدان غلظت گونه ها از معادلات آشفتگی- شیمیایی اضمحلال گردابهای بر پایه ی مکانیزم کاهش یافته ی بروک و جهت بررسی خواص ترمودینامیکی از معادله ی گاز تراکم ناپذیر ایده ال استفاده؛ نتایج بهدستآمده از مطالعهی عددی با کمک اندک نتایج تجربی اعتبارسنجی شده است. عالوه بر این مطالعات ویژهای بر روی اثر پارامترهای تاثیرگذار درنتیجه نهایی، اعم از تابع توزیع قطره، مکانیزم شیمیایی کاهشیافته و دینامیک جریان انژکتور، انجام و نتایج آن ارایه گردیده است.

لینک کمکی