دانلود فایل word مطالعه عددي جريان احتراقي در يک محفظه احتراق توربين گاز مدل استفاده از مدل هاي مختلف احتراقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه عددي جريان احتراقي در يک محفظه احتراق توربين گاز مدل استفاده از مدل هاي مختلف احتراقي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این پژوهش محفظه احتراق توربین گاز مدل (GTMC ،(با استفاده از مدل اغتشاشی RSM و مدلهای احتراقی EDC و TPDF و با بکارگیری مکانیسم شیمیایی DRM22 ،تحت روش RANS در حالت احتراقی و غیراحتراقی، و به صورت متقارن محوری در شرایط پایا، با هدف کاهش هزینههای محاسباتی، شبیهسازی شدهاست. مقادیر حاصل از شبیهسازی برای مولفههای سرعت محوری، شعاعی و مماسی، کسر مخلوط، دما و گونههای H2 ،CO و CO2 با نتایج حاصل از مشاهدات آزمایشگاهی مقایسه شدهاست. نتایج کلی این بررسی نشان میدهد که علیرغم اعمال فرضیات سادهکننده، شبیهسازی صورت گرفته به خوبی توانایی مدلسازی پدیدههای پیچیده درون محفظه را دارا میباشد. این نتایج همچنین حاکی از برتری مدل TPDF در شبیهسازی میدان احتراقی میباشد؛ در حالی که استفاده از مدل EDC پیشبینی دقیقتری از نوسانات مکانی گونههای احتراقی در پی دارد.

لینک کمکی