دانلود فایل word مقايسه نقش باکتريهاي هوازي و اکسايش سلولزي بر پيشرفت فرآيند کمپوست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه نقش باکتريهاي هوازي و اکسايش سلولزي بر پيشرفت فرآيند کمپوست :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

گرمای تولید شده در توده کمپوست دارای اهمیت است. بهطور معمول، هدف از فرآیند کمپوست، رسیدن به دمای 50 الی 80 درجه سانتیگراد است که برای تجزیه مواد آلی سلولزی ایدهآل است. با این وجود، ممکن است دما از این مقدار مطلوب فراتر رود که احتراق خودبهخودی کمپوست را در پی خواهد داشت. در فرآیند کمپوست دو منبع تولید گرما وجود دارد: یکی گرمای آزاد شده توسط باکتریهای هوازی (Qb (و دیگری گرمای ناشی از اکسایش سلولزی (Qc .(که در این مقاله به بررسی تاثیر Qb و Qc بر پیشرفت فرآیند کمپوست پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که مکانیزم غالب در فرآیند کمپوست، واکنش باکتریهای هوازی میباشد.

لینک کمکی