دانلود فایل word مکانيزمهاي پنجمرحلهاي احتراق متان هوا با قابليت پيشبيني زمان تاخير جرقه و -آلايندههاي NO و CO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مکانيزمهاي پنجمرحلهاي احتراق متان هوا با قابليت پيشبيني زمان تاخير جرقه و -آلايندههاي NO و CO :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مقاله، مکانیزمهای کلی پنجمرحلهای با قابلیت پیشبینی زمان تاخیر جرقه و غلظت آلایندههای NO و CO احتراق متان-هوا تحت دمای ورودی K 1500, 1300=T0 ،نسبت همارزی 0.1 و فشار atm 30, 1=P استخراج و صحهگذاری شدهاند. برای این منظور، یک الگوریتم ترکیبی متشکل از حلگر Ignition و بهینهساز تکامل تدریجی پیاده- سازی شده است. ضرایب نرخ واکنش یک مکانیزم کلی پنجمرحلهای بهعنوان متغیرهای طراحی بهینهساز تکامل تدریجی در نظر گرفته شده و اختلاف زمان تاخیر جرقه و غلظت آلایندههای NO و CO بهدست آمده از مکانیزم پنجمرحلهای و مکانیزم کامل 0.3-GRI ،بهعنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که مکانیزمهای پنجمرحلهای تولید شده، علاوه بر پیشبینی دقیق آلایندههای NO وCO ،قابلیت پیشبینی زمان تاخیر جرقه را نیز بهخوبی دارند.

لینک کمکی