دانلود فایل word ارزيابي ميزان ارتقاء ايمني تجهيزات زمين بازي کودکان در پارکهاي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي ميزان ارتقاء ايمني تجهيزات زمين بازي کودکان در پارکهاي شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توسعه سلامت، ايمني و محيط زيست در حوزه اماکن تفريحي، ورزشي، مذهبي و فرهنگي شهر با رويکرد حفاظت از شهروند و شهر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

باتوجه به اهمیت ایمنی تجهیزات زمین بازی در حفظ سلامت و ایمنی کودکان در زمینهای بازی و با توجه به رشد زندگی آپارتماننشینی و لزوم تامین فضای بازی مناسب برای کودکان توسط شهرداریها، این مطالعه با هدف بررسیمیزان ارتقاء سطح ایمنی تجهیزات زمینبازی شهر تهران نسبت به نتایج ارزیابی بدست آمده در سال 08 انجام شده است. در این مطالعه ایمنی تجهیزات زمین بازی در انطباق با سری استاندارد ملی 6346 بررسی شده و با نتایج بدستآمده در سال 08 مقایسه شده است. مواد و روشها: در این مطالعه 932 تجهیز در 32 زمین بازی شهر تهران مورد بازرسی قرار گرفته و درصد ایمنی ودرصد عدم ایمنی ناشی از عوامل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتهها: همه پارکها در جامعه آماری مورد بررسی بطور میانگین بین 12 تا 69 درصد با الزامات ایمنی سری استاندارد6346 مغایرت دارند و عدم انطباقها 39 درصد مربوط به ساخت، 46 درصد مربوط به نصب ، 19 درصد مربوط به عدم وجود سیستم نگهداری و تعمیرات و 18 درصد مربوط به فقدان مستندات است. نتایج بازرسی از 932 تجهیز زمینبازی شهرتهران نشان میدهد که 08 وسیله دارای عدم انطباقهایی است که امکان رفع آن وجود ندارد و به برای ایمن- سازی زمین بازی، وسیله باید جمعآوری شود. نتیجهگیری: الزامات سری استاندارد ملی 6346 در تامین وسیله برای پارکها لحاظ نمیشود و در شهرداریها یک سیستم منسجم برای تامین کالا، نصب مطابق با استاندارد و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات وجود ندارد.

لینک کمکی