دانلود فایل word اندازهگيري بهرهوري سبز بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اندازهگيري بهرهوري سبز بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي استان تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توسعه سلامت، ايمني و محيط زيست در حوزه اماکن تفريحي، ورزشي، مذهبي و فرهنگي شهر با رويکرد حفاظت از شهروند و شهر

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه نقش بیمارستان تنها توجه به مسایل درمانی نمیباشد و نیز با توجه به پیوستگی میان دو امر مهم درمان وبهداشت، تفکیک کردن این دو موضوع امکان پذیر نمیباشد و با به کارگیری تمام امکانات درمانی و بهداشتی باید وسایل فراهمآورد که در راه ارتقا ء بهداشت و سلامت عمومی جامعه موثر باشد، این مقاله اقدام به اندازهگیری بهرهوری سبز بیمارستانهای استان تهران از روش تحلیل پوششی دادهها و شاخص مالم کوییستطی سالهای 91 - 1388 کرده است.دورههای زمانی که بیمارستانهای تامین اجتماعی استان تهران دارای بهترین عملکرد بودن، مربوط به دورهی زمانی 89 - 1388 بامیزان تغییرات 1.105 است که دلیل اصلی آن افزایش قابل توجه کارایی تکنولوژی است که باعث بهبود عملکرد بیمارستانها دراین دوره زمانی شده است. در دورههای زمانی 90 - 1389 و 91 - 1390 نیز شاهد کاهش بهرهوری سبز هستیم از طرفی میانگینمتوسط بهرهوریهای سبز بیمارستانها طی سالهای 91 - 1388 برابر 94 / 0 بوده است.محاسبات نشان داد که دو بیمارستان شریعت رضوی و شهدای 15 خرداد با دارا بود میزان متوسط بهرهوری سبز 1.016 و 1.019دارای میزان بهرهوری سبز مثبتی نسبت به سایر بیمارستانهای تامین اجتماعی استان تهران طی سالهای 91 - 1388 بوده استو سایر بیمارستان روند مناسبی در روند بهرهوری سبز نداشتهاند.نتایج نشان داد که روند نامناسب بهرهوری سبز در بیمارستانهای تامین اجتماعی استان تهران در بازههای زمانی 90 - 1389 و91 - 1390 به ترتیب به دلیل عدم بهبود قابل توجه در کارایی تکنولوژی و کارایی زیستی است. با توجه به اینکه روش محاسبه بهرهوری سبز بر اساس روش ستاندهمحور بوده است بنابراین میانگین متوسط بهرهوریهای سبز بیمارستانها) 94 / 0(میزان مناسبی را در بهرهوری سبز بیمارستانهای تامین اجتماعی استان تهران نشان نمیدهد

لینک کمکی