دانلود فایل word ارزيابي و بازنگري برنامه کاربري اراضي منطقه 6 شهر تهران با تاکيد بر جمعيت پذيري و سرانه هاي خدمات شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي و بازنگري برنامه کاربري اراضي منطقه 6 شهر تهران با تاکيد بر جمعيت پذيري و سرانه هاي خدمات شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

طرح های تفصیلی در واقع، طرح هایی هستند که بر اساس معیارها وضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری درسطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویتهای مربوط بهمناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیتکلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود. هرچند این طرحها با مقدمات فنی و تخصصی و نیز صرف هزینه های زیادی تهیه گردیده اند اما به دلایل متعددی نتوانسته اند به تمام اهداف خود برسند.این پژوهش، در نظر دارد که پیشنهادهای طرح تفصی لی را در باب جلوگیری از جمعیت گریزی و سرانه کاربریها (بویژه کاربری های خدماتی) ارزیابی کرده و میزان تحقق پذیری آنها را نشان دهد. اگرچه یافتن دلایل عدم تحقق پذیری پیشنهادهای طرح تفصیلی، نیاز به بررسی عمیق و کارشناسانه در همه ی زمینه ها(نتنها شهرسازی، بلکه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ...) دارد، اما در پایان، به سه عامل عمده و اصلی که باعث این شکست شده است، اشاره می کنیم.

لینک کمکی