دانلود فایل word اصوات در معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اصوات در معماري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

صدا به عنوان جز لاینفک زندگی اجتماعی انسان از گذشته دور تا کنون با وی همراه بوده ا ست. همراه با پ ی شرفت تکنولوژی در جوامع ب شر ی تولید ا صوات ن یز س یر رو به ر شد ی را به خود گرفته ا ست تا جایی که این روزها واژه شکستن دیوار صوتی و تبدیل آلودگیهای صوت ی به انرژی خیلی دور از ذهن نیست . بسیاری از صدا ها یتولید شده توسط انسان خوشا یند و دلنشین و بسیاری نیز ناخوشا یندو ناخواسته هستند. معقوله معماری و ساخت و ساز نیز به عنوان تامین کننده یکی از اساس ی ترین نیازهای بشر از ا ین قاعده مستثنی نیست. به دلیل اهمیت فراوان اصوات بروی سلامت روح و روان، کارایی نیروی انسانی و ... هدف از این پژوهش آشنایی با اشکال مختلف صوت و کنترل آنها است. کنترل اصوات با روش های طراحی صحیح، و استفاده از پتانسیل های موجود در سایت و ... . روش تحقیق در این پژوهش کیفی ا ست و همچن ین مطالعه ا سناد ی و کتابخانه ای ا ساس بیان، تحلیل، تو ص یف و تف س یر مطالب موجود در این مقاله را ت شک یلمی دهد.

لینک کمکی