دانلود فایل word اصول پايداري اجتماعي در خوابگاهها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اصول پايداري اجتماعي در خوابگاهها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مقاله عوامل موثر پایداری اجتماعی در خوابگاه مورد بررسی قرار میگیرد که شامل: سرزندگی، آسایش، مدیریت مبتنی پرتعامل،پیاده و مسیر پیاده، عرصه بندی و... که اگر بتوان این عوامل را در طراحی خوابگاه رعایت کرد میتوان به یک محیط پایدار نزدیک شددر معماری ا سا س یترین عامل کاربر میبا شد . ازاینرو، معنای هر اثر معماری بدین ا صل واب سته ا ست که ا ین اثر معماری تا چه اندازه ر ضا یت کاربر را جلب و آ سا یش آنان را فراهم میکند بهرا ست ی اثریرا که نتواند از عهده این اصل مهم برآ ید نمیتوان آن را نمونه موفق بهحساب آورد ن یازها، خوا ست ها، عادات، اعتقادات، باورها، شیوههایزندگی مردم در یک کلمه فرهنگ ساکنان اهمیت فوقالعاده و حساس داشته و در طراح ی معماری پاسخ مناسب به همه موارد داده شود. بیشتر سرو صدایی که درباره معماری بدون معمار به راه افتاد و علاقهای که به معماری بومی و محلی نشان داده میشود از اینجاناشی میشود؛ که در حرکت و رشد سریع معماری مدرن جا و توجه کافی به مردم و فرهنگ آنان داده نشد. در ا ین راستا سع ی شده است با نظرسنجی از ساکنان محیط مطلوب درشان انسان ساخته و پرداخته شود.

لینک کمکی