دانلود فایل word انسان هويت ساز يا هويت انسان ساز بررسي از بعد معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word انسان هويت ساز يا هويت انسان ساز بررسي از بعد معماري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هویت به معنی چه کسی بودن است و از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و شناسانده شدن به چیزی یا جایی برمی آید . این حس تعلق، بنیادی ذاتی در وجود انسان دارد. برآورده شدن این نیاز، خودآگاهی فردی را در انسان سبب می شود و ارضای حس تعلق میان یک گروه انسانی، خودآگاهی جمعی و مشترک یا هویت بومی یا ملی آن گروه انسانی را تعیین میکند. لذا هویت در قالب فردی و ملی قابل تعریف استانسان همواره در پی گوهری و هویتی بوده تابه کیستی و چیستی خویش راه یابد؛ و هنر و معماری بر آنکه این هویت را جان مایه خویش قرار دهند .دگرگونی نگرش انسان به جهان، دگرگونی هویت ها را در پی داشت . انسان سنتی )مذهبی( جهان را برهه ای می دانست میان بودن ازلی و ماندن ابدی: اناالله و انا الیه راجعون، و هویت خویش را خارج از جهان مادی جستجو می کرد. انسان مدرن آمده بود تا خود را و جهان را آنگونه که می خواست بسازد. این مقاله به کنکاش در مفهوم هویت در دونگاه سنتی و مدرن میپردازد ورمز بیهویتی معاری امروز را در گذر ازهویت واحد الهی به هویتهای کثیرانسانی مییابد..و در این مقالهدر کنکاش در مفهوم هویت و عوامل هویت ساز را با توجه به دیدگاه معماری بررسی می کند.

لینک کمکی