دانلود فایل word بازخواني آراي آرمانشهري در مکتب اشراق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بازخواني آراي آرمانشهري در مکتب اشراق :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مکتب اشراق از نقاط عطف نظریه پردازی در تار یخ فلسف ه جهان اسلام است که با تلفیق عرفان، فلسفه و خردورزی به بار م ینشیند .این پژوهش به بررسی آرای آرمانشهری ش یخ شهاب الد ین یحیی سهروردی -ملقب به شیخ اشراق، از نامآوران حوزه فلسفه اسلام ی و از احیاگران فلسفه در شرق- پرداخته و با روشی کتابخانهای و تحلیلی نوشتهشده است. با مروری بر زندگی کوتاه سهروردی میتوان به این نتیجه رسید که دوران او همزمان با جنگهای صلیبی و تقابل جهان اسلام و مسیحیت ا3شراف اروپا بود که تاثیر بسزایی در شکلگیری اندیشه آرمانشهری شیخ داشته است؛ زیرا در زمانه او، اوضاع سیاسی-اجتماعی علیه عقلگرایی تغییر میکند و او با تمسک به حکمت خسروانی به تفسیر حقایق و آموزههای دین میپردازد و در این مسیر، عقل را به شهود می کشاند. لطافت عارفانه آثار شیخ، از اعتقاد او به سرچشمه معرفت حقیقی، یعنی نور، نشات میگیرد . شیخ اشراق بر حکمت ذوقی تاکید دارد و با تلف یق فلسفه یونانی، حکمت خسروانی و اندیشه های اسلامی، آرای آرمانشهری خود را در قالب داستان و به زبانی سرشار از استعاره ها ی شاعرانه و عارفانه مطرح میکند.

لینک کمکی