دانلود فایل word بررسي انديشه پلوراليسم و تاثير آن بر معماري و شهرسازي اسلامي معاصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي انديشه پلوراليسم و تاثير آن بر معماري و شهرسازي اسلامي معاصر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

خلق معماری متناسب با افکار و اندیشه های یک جامعه از مناسبات هر جامعه محسوب می گردد ، به گونه ای که هویت و فرهنگ ی ک ملت را می توان با آثار معماری آنها به نما یش گذاشت. معماری اسلامی از گذشته جزو لاینفک معماری کشور ما بوده و بخش ی از فرهنگ و هویت ای ران بشمار م ی رود، اما در دن ی ای معاصر آثار معماری چنان از گذشتگان فاصله گرفته که کمتر میتوان افکار ایرانیاسلامی را در آنها یافت . از طرف دیگر ورود تکنولوژی و رشد چشمگیر علم موضوعی مهم و غیرقابل انکار میباشد که بر نوع زندگی انسانها تاثیرات مبرهنی داشته است. لذا ی افتن راه ی برای ا یجاد معماری درخور جامعه که علاوه بر توجه به گذشتگان، پاسخگوی انسان امروزی نیز باشد، م ی تواند راه گشای مناسب ی برای خلق معماری درخور جامعه اسلامی ما باشد. پرواضح است که ایجاد مبانینظری و پشتوانه های فلسفی موجب غنای آثار گشته و قدم اول در رسیدن به هدف آشنایی معماران با مبانی های روز دنیا و انطباق آن ها با معماری اسلامی میباشد. در این پژوهش نیز سع ی شده تا با روش تحلیلی- توصیفی، از طریق اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای به معرفی معماری و شهرسازی اسلام ی پرداخته و با توصیف نگرش اندیشه ی پلورالیسم نسبت به معماری و شهرسازی، مبانی نظری منطبق بر آن را برای ایجاد معماری اسلامی که بتواند برای جامعه معاصر خلق گردد معرفی میشود.

لینک کمکی