دانلود فایل word مسيوليت مدني مديران شرکت هاي سهامي در لايحه جديد تجارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مسيوليت مدني مديران شرکت هاي سهامي در لايحه جديد تجارت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مطابق با حقوق ایران، مدیران که نمایندگان شرکت محسوب میشوند بهعنوان عالیترین مقام هر شرکت شناخته میشوند و نسبت به صاحبان سهام، شرکت و یا اشخاص ثالث درنتیجه اعمالشان بهصورت فردی، اشتراکی و یا تضامنی مسیولیت دارند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است . در لایحهجدید قانون تجارت مصوب 1391 مطابق با مواد (237،231،229،218 (بیشتر بر مسیولیت فردی مدیران تاکید شده است بالعکس لایحه اصلاح مصوب 1347که بیشتر به مسیولیت تضامنی مدیران پرداخته است؛ مستند این مطلب مواد (273،143،130،110 (می باشد. از همین رو در این پژوهش سعی شده است مسیولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی بهصورت مقایسه بین قوانین و لوایح موجود با تاکید بر لایحه جدید تجارت مصوب 1391 موردتوجه قرار گیرد.

لینک کمکی