دانلود فایل word مقايسه خودکارآمدي، احساس امنيت و ضوخ طبعي در بين زنان و مردان دبير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه خودکارآمدي، احساس امنيت و ضوخ طبعي در بين زنان و مردان دبير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

نتایج یافته ها نشان داد بین دو گروه دبیران زن و مرد در ابعاد خودکار آمدی ادراک شده تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود دارد. بررسی میانگین های ابعاد خودکار آمدی دو گروه نشان داد که مردان در مدیریت عاطفه منفی میانگین بالاتری کسب نموده اند و زنان در ابعاد ابراز عاطفه مثبت و خود کار امدی همدلی ادراک شده میانگین بالاتری کسب نمو ده اند. اما در بعد خودکارامدی اجتماعی در دو گروه، به لحاظ آماری تفاوت معنادار نبود. در مقایسه میانگین دو گروه در متغیر های احساس امنیت و شوخ طبعی نیز تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود دارد و در هر دو متغیر مذکور، مردان در مقایسه با زنان نمرات بالاتری کسب نموده اند.

لینک کمکی