دانلود فایل word مقايسه ي خودکارآمدي ، هوش معنوي و سبک هاي مکانيسم دفاعي زنان بزهکار(25-18سال) با زنان عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه ي خودکارآمدي ، هوش معنوي و سبک هاي مکانيسم دفاعي زنان بزهکار(25-18سال) با زنان عادي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word مقايسه ي خودکارآمدي ، هوش معنوي و سبک هاي مکانيسم دفاعي زنان بزهکار(25-18سال) با زنان عادي است. جامعه آماری زنان بزهکار کلیه زنان 18 تا 25 سال که در سال 1392 در زندان شهید کچویی کرج به سر می برند و جامعه آماری افراد عادی کلیه دانشجویان دختر 18 تا 25سال مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم و تحقیقات البرز بودند. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، شامل 120 نفر(60 نفر زن بزهکار و 60 نفر زن عادی) بودند که هر دو نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع ، پژوهش های علی- مقایسه ای و از نظر هدف، کاربردی است . ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه ی خصوصیات جمعیت شناختی، پرسشنامه ی سبک های دفاعی، هوش معنوی و خودکارآمدی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی با روش های تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که افراد بزهکار در مقایسه با عادی بیشتر از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته همچون دلیل تراشی ،فرافکنی، ناارزنده سازی، بدنی سازی و جابه جایی استفاده می کنند همچنین افراد بزهکار در مقایسه با عادی بیشتر از مکانیسم های دفاعی روان آزرده همچون تشکل واکنشی، باطل سازی استفاده می کنند ولی بین این دو گروه در هیچ کدام از مولفه های فرونشانی، والایی گرایی، شوخ طبعی، پیشاپیش نگری و به طور کلی مکانیسم های دفاعی رشد یافته تفاوت معناداری وجود ندارد. علاوه بر این افراد بزهکار در مقایسه با افراد عادی کمتر از میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع استفاده می کنند و افراد بزهکار در مقایسه با افراد عادی کمتر از تفکر وجودی انتقادی، ایجاد معنای شخصی، آگاهی متعالی و گسترش حالت هوشیاری استفاده می کنند.

لینک کمکی