دانلود فایل word نقش آمبودزمان درنظارت برتحصيل تابعيت مضاعف مديران دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش آمبودزمان درنظارت برتحصيل تابعيت مضاعف مديران دولتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در این مقاله به مبحث تابعیت مضاعف (nationality dual (ونقش آمبودزمان(ombudsman (بر تحصیل تابعیت مضاعف پرداخته ایم. هدف از پژوهش روشن شدن زوایا و ماهیت نظارت فراقضایی بر تابعیت مضاعف کارکنان و مدیران دولتی و همچنین اثرات این حالت بر کشور و نظام بین المللی بوده است.در این تحقیق پس از بررسی و تبیین ماهیت تابعیت و تابعیت مضاعف ونظارت فراقضایی از منظر گذاره های حقوقی به مشکلات حاصل از آن و همچنین عللی که موجب درخواست تابعیت مضاعف از سوی مدیران دولتی می گردند و راههای رفع این معضل داخلی پرداخته شده استدر نهایت سعی بر آن شده که نقش آمبودزمان درتحصیل تابعیت مضاعف از منظر سلسله قوانین ایران بیان گردد این مطالب منجر به درک بهتر نقش آمبودزمان در تحصیل تابعیت مضاعف و نوع نگرش گذاره های حقوق داخلی و بین المللی به این بحث و همچنین ایجاد راهکارهای حقوقیبه منظور جلوگیری از آن واز همه مهمتر ، راه حلهای رفع تابعیت مضاعف شده است.به نظر می رسد مهمترین راه حل رفع تابعیت مضاعف نظارت فراقضایی برکارکنان ومدیران دولتی وتاسیس سازمانهای بین المللی و مردم نهاد در این جهت و ایجاد گذاره های حقوقی واحد در این خصوص می باشد.

لینک کمکی