دانلود فایل word تاثير يک دوره تمرينات ايروبيک منتخب برتوان بي هوازي و ترکيب بدن زنان غير ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير يک دوره تمرينات ايروبيک منتخب برتوان بي هوازي و ترکيب بدن زنان غير ورزشکار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک منتخب بر توان بی هوازی، و ترکیب بدن زنان غیر ورزشکار می باشد. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی بوده و لذا با توجه به هدف مربوطه آزمودنی ها از بین زنان ورزشکار شهر اصفهان انتخاب و به دو گروه سنی زیر 35 سال ( 30 نفر) قد 161/52± سانتی متر و وزن 67/22± کیلو گرم و بالای 35 سال ( 30 نفر) قد 160± سانتی متر و وزن 73/85± سانتی متر تقسیم گردیدند. پروتکل تمرینی تحقیق شامل یک سری از تمرینات و حرکات کاربردی در ورزش ایروبیک با استفاده از برخی وسایل ساده و همراه با موزیک مناسب بود. کلیه آزمودنی ها 3 جلسه در هفته ( یک روز در میان ) برای مدت 8 هفته در برنامه تمرین شرکت نمودند. برنامه تمرینات در 2 هفته اول با 55 درصد و مدت 45 دقیقه شروع و هردو هفته برشدت و مدت آن افزوده شد از آمار توصیفی و آمار اسنتباطی ( آزمون T در گروه های همبسته و مستقل ) جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردید. همچنین از نرم افزار SPSS به منظور محاسبات آماری بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده حاکی از عدم تاثیر متغییر مستقل روی توان بی هوازی همچنین، تاثیر معنی دار روی ترکیب بدن (P<0/05) در هر دو گروه می باشد. براساس یافته های این تحقیق زنان غیر ورزشکار می توانند با شرکت در فعالیت هایی چون ایروبیک نسبت به به ود عوامل موثر فیزیولوژیکی اقدام نموده و بدین ترتیب به سطح سلامتی و زندگی فعال خود بیفزایند.

لینک کمکی