دانلود فایل word تاثير انواع بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل بر يادگيريمهارت هاي حرکتي پايه در کودکان مقطع ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير انواع بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل بر يادگيريمهارت هاي حرکتي پايه در کودکان مقطع ابتدايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر انواع بازخورد خودکنترل و آزمونگرکنترل بر یادگیری مهارت های حرکتی پایه در کودکان مقطع ابتدایی است. ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه، دستگاه اندازه گیری قد و وزن بدن، زمان سنج دستی دیجیتال بود. طبیعی بودن داده ها با استفاده ازآزمون کالموگروف اسمیرانوف بررسی شد. برای بررسی داده های استنباطی از آزمون - t مستقل و همبسته، آزمون واریانس یکطرفه و برای بررسی تفاوت بین گروهها از آزمون شفه استفاده شد. معنی داری داده ها نیز در حد P<0.05 بررسی شد. یافته های پژوهشی نشان داد که بازخورد خودکنترل و آزمونگرکنترل توانسته است برمیزان یادگیری مهارت های پایه حرکتی دانش آموزان موثر باشد و این افزایش در گروه آزمونگر کنترل نسبت به خودکنترلی بیشتر بوده است.

لینک کمکی