دانلود فایل word بررسي رابطه بين فضاي مجازي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه بين فضاي مجازي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین میسزان استفاده از فضای مجازی و یپشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستانهای شهر تبریز به رشته تحریر در آمده است روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری نیز مشتمل بر کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهر تبریز میباشد که از بین انان 382 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و به صورت تصادفی انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و پایاییآن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است نتایج حاکی از آن است که بین متغرهای میزان استفاده از اینترنت، میزان دسترسی به اینترنت، میزان رضایت از اینترنت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با سطح معناداری 1% رابطه معنی داری وجود دارد نوع روابط نیز مستقیم و مثبت برآورده شدهاست.

لینک کمکی