دانلود فایل word بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري با تعهد سازماني در بينکارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري با تعهد سازماني در بينکارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران انجام گرفته است. بدین منظور نمونه ای به تعداد 185 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر پاسخ دادند. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود . تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. یافته ها نشان داد که بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. . تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که کیفیت زندگی کاری به طور معنی داری قادر به پیش بینی تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشد یافته ها با توجه به تحقیقات پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفت

لینک کمکی