دانلود فایل word بررسي رابطه بين ميزان اعتياد به اينترنت با سلامت رواني دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهيشهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه بين ميزان اعتياد به اينترنت با سلامت رواني دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهيشهر همدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان اعتیاد به اینترنت با سلامت روانی دانش آموزان شکل گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر همدان در سال تحصیلی 93-94 به تعداد 1000 نفر تشکیل داده اند. با استفاده از جدول مورگان، 280 نفر از ایشان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و دو پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ 1972 و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 1998 بین ایشان توزیع گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد که این ضریب برای پرسشنامه سلامت روانی0/89 و برای پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 0/91 محاسبه گردید. روایی هر دو پرسشنامه نیز با نظر خبرگان و کارشناسان حوزه علوم تربیتی تایید شد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان اعتیاد به اینترنت با پرخاشگری و اضطراب رابطه ای مستقیم و معنادار و بین میزان اعتیاد به اینترنت با سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان رابطه ای معکوس و معنادار وجود دارد، بدین معنی که تمام فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفتند.

لینک کمکی