دانلود فایل word بررسي رابطه رفتار شهروندي سبزماني با سرمايه اجتماعي کارکنانادارات آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه رفتار شهروندي سبزماني با سرمايه اجتماعي کارکنانادارات آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر سنجش ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه اجتماعی کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران می باشد روش پژوهش توصیفی همبستگی و به لحاظ هدف، کاربردی است جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران و کاربران اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی اداره آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران به تعداد 100 نفر می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه، کل جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 80 پرسشنامه گردآوری شد ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف 2000 و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ونیکس و بولن 2000 می باشد به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و امار استنباطی آزمون کولموگراف اسمیرنوف، ضریب همبستگی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه اجتماعی 0/321 کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز آشکار ساخت که رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن قادر هستند 18 درصد واریانس تغییرات سرمایه اجتماعی را یپش بینی کنند و با توجه به مقدار Beta=0/315 بعد جوانمردی بیشترین تاثیر را در پیش بینی میزان سرمایه اجتماعی کارکنان ادارات اموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران دارد.

لینک کمکی