دانلود فایل word بررسي رابطه ساختار سازماني و سبک رهبري با بهبود ارتباطاتسازماني در شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه ساختار سازماني و سبک رهبري با بهبود ارتباطاتسازماني در شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و سبک رهبری با بهبود ارتباطات سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران انجام گرفته است. بدین منظور نمونه ای به تعداد 200 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه های ساختار سازمانی رابینز و سبک رهبری سالزمن پاسخ دادند.. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. یافته ها نشان داد ابعاد ساختار سازمانی با ارتباطات سازمانی رابطه معکوس و معناداری دارد و همچنین سبک رهبری (رابطه مدار) با ارتباطات سازمانی رابطه مسقیم و معناداری دارد. . تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که ساختار سازمانی و سبک رهبری به طور معنیدار قادر به پیشبینی ارتباطات سازمانی میباشند . اما از بین دو متغیر مستقل یعنی ساختار سازمانی و سبک رهبری ، ساختار سازمانی توانایی پیشبین قویتری نسبت به دو متغیر دیگر برای ارتباطات سازمانیمیباشد. یافته ها با توجه به تحقیقات پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی