دانلود فایل word بررسي رابطه سبکرهبري مديران با افسردگي معلمان و آموزگاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه سبکرهبري مديران با افسردگي معلمان و آموزگاران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با افسردگی معلمان و آموزگاران شهر کوهدشت صورت گرفته است. در این تحقیق که توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد، جامعه آماری شامل کلیه مدیران، آموزگاران و معلمان شهر کوهدشت میباشد که تعداد کل مدیران 133 نفر ( 58 نفر مقطع ابتدایی، 30 نفر مقطع اول متوسطه، 45 نفر مقطع دوم متوسطه) و تعداد معلمان 1286 نفر ( 431 نفر مقطع ابتدایی، 415 نفر مقطع اول متوسطه، 440 نفر مقطع دوم متوسطه) بود که طبق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برای جامعه مدیران 99 و برای جامعه معلمان 298 نفر تعیین و به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقه ای نسبی بر حسب مقطع مدیریت و مقطع تدریس انتخاب شدند. برای جمعآوری دادههای مورد نیاز، از پرسشنامههای استاندارد سبک رهبری باردنز و متزکاس و افسردگی بک استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها علاوه بر شاخصهای آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از آزمون آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون بین سبک رهبری و افسردگی =0/267 بدست آمد که در سطح آلفای 0/01 معنادار بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد سبک رهبری معنادار بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد سبک رهبری =0/259 و r=0/245 بدست آمد که در سطح آلفای 0/01 معنی دار است sig<0/01

لینک کمکی