دانلود فایل word بررسي رابطه عمل به باورهاي ديني و خوددلسوزي با کيفتي زندگي مصرف کنندگان مواد مخدر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه عمل به باورهاي ديني و خوددلسوزي با کيفتي زندگي مصرف کنندگان مواد مخدر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و خود دلسوزی با کیفیت زندگی مصرف کنندگان مواد مخدر در استان اذربایجا غری پرداخته است روش اجرای تحقیق حاضر به صورت توصیفی همبستگی می باشد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معتادان مواد مخدر است آذربایجان غربی در سال 1395 تشکیل می دهد از بین جامعه آاری تعداد 250 نفر از معتادان مواد مخدر از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه عمل به باورهای دینی نیلسون 2006 پرسشنامه خوددلسوزی SCS-SF، ریس، پامیر، نف و ون گاچت 2011 پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 1998 استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ضریب همبستگی استفاده شدهاست برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ضریب همبستگی استفاده شدهاست نتایج حاصل نشان داد که بین عمل به باورهای دینی 0/465 و خوددلسوزی 0/465 با کیفیت زندگی مصرف کنندگان موادمخدر استان اذربایجان غربی رابطه مثبت و معنی داری وجوددارد.

لینک کمکی