دانلود فایل word بررسي رابطه کيفيت زندگي در مدرسه و مولفه هاي آن با پيوند دانشآموزان با مدرسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه کيفيت زندگي در مدرسه و مولفه هاي آن با پيوند دانشآموزان با مدرسه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی در مدرسه و مولفه های آن با پیوند به مدرسه در بین دانش آموزان بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان جوانرود بود که به صورت در دسترس 150 نفر از دانش آموزان دختر و پسر به عنوان نمونه انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه و پیوند با مدرس استفاده شد که روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید اساتید صاحبنظر قرار گرفته و پایایی انها 0/90 و 0/89 به دست آمده است نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین کیفیت زندگی در مدرسه و پیوند با مدرسه r=0/615 رابطه مثبت و معناداری در سطح p0/01 وجو دارد همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 45 درصد از تغییرات پیوند با مدسه توسط کیفیت زندگی در مدرسه و مولفه های آن قابل پیش بینی است.

لینک کمکی