دانلود فایل word بررسي رابطه و ميزان تاثير اضطراب و هرکدام از مولفههاي آن در انگيزهپيشرفت تحصيلي دانشآموزان دختر پايه سوم متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه و ميزان تاثير اضطراب و هرکدام از مولفههاي آن در انگيزهپيشرفت تحصيلي دانشآموزان دختر پايه سوم متوسطه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

آینده هر جامعهای وابسته به سطح انگیزش پیشرفت فعلی دانشآموزان آن جامعه است؛ بنابراین ارتقاء و بهبود سطح انگیزش پیشرفت دانشآموزان میتواند درنهایت موجب بهبود شرایط آن جامعه گردد. انگیزش تحصیلی نیز ازجمله عوامل مهم و تعیینکننده موفقیت در نظام آموزشی است. انگیزش پیشرفت و انگیزش تحصیلی مهمترین مولفههای موفقیت تحصیلی بهحساب میآیند، بهطوریکه بهبود هرکدام از آنها نقش موثری در موفقیت تحصیلی و شغلی افراد ایفا میکند. عواملی وجود دارند که ممکن است انگیزه پیشرفت تحصیلی را کاهش یا افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی بود. محقق در کنار این هدف به دنبال تعیین سهم هرکدام از مولفههای اضطراب در انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه یک شهرک سازمانی در تهران بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه تحقیق کلیهدانشآموزان پایه سوم متوسطه یک شهرک سازمانی در تهران به تعداد 83 نفر بود. نمونه تحقیق بهصورت تمام شمار و به تعداد 83 نفر انتخاب شد که 3 نفر پرسشنامهها را تکمیل نکردند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه استاندارد اضطراب بک ( 1957 ) و انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس ( 2011 ) بود. برای تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و تحلیلهای استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین اضطراب و تک تک spss شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با نرمافزارمولفههای آن شامل ترس از بیگانگان، ترس از ارزیابی توسط دیگران، ترس اضطراب ازنظر صحبت کردن در جمع، ترس از آشکار شدن علایم اضطراب و ترس از انزوای اجتماعی با انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 0,212 از تغییرات انگیزه پیشرفت تحصیلی مربوط به اضطراب دانشآموزان 0,121 مربوط به ترس از بیگانگان، 0,201 مربوط به ترس از ارزیابی دانشآموزان توسط دیگران، 0,232 مربوط به ترس اضطراب دانشآموزان ازنظر صحبت کردن، 0,243 مربوط به ترس از آشکار شدن علایم اضطراب و 0,056 از تغییرات انگیزه پیشرفت تحصیلی مربوط به ترس از انزوای اجتماعی دانشآموزان است.

لینک کمکی