دانلود فایل word بررسي رابطه ي استراتژي هاي حل تعارضبا دلبستگي شغلي و تعهد شغلي معلمان ابتدايي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه ي استراتژي هاي حل تعارضبا دلبستگي شغلي و تعهد شغلي معلمان ابتدايي شهر اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی استراتژی های حل تعارض با دلبستگی شغلی و تعهد شغلی معلمان ابتدایی شهر اصفهان بود . بدین منظور از بین 2900 نفر معلم ابتدایی شهر اصفها ن، بر اساس جدول مورگان ، 340 نفر به صورت خوشه ای چند مرحله ای شامل 119 مرد و 221 زن انتخاب گردیدند . وسیله ی جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه ی با راهبردهای حل تعارض رابینز 1995 با ضریب آلفای کرونباخ 0/89 پرسشنامه تعهد شغلی آلن و می یر 1987 با ضریب آلفای کرونباخ 0/85 و پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو 1983 با ضریب آلفای کرونباخ 0/81 بود . روش پژوهش ، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات جمع آوری شده علاوه بر تجزیه و تحلیل توصیفی ، با آزمون های تحلیل رگرسیون ، ضریب همبستگی ، تی تک گروهی و تحلیل واریانس یکطرفه ، تجزیه و تحلیل استنباطی شد . نتایج نشان داد بین استراتژی های حل تعارض معلمان ابتدایی شهر اصفهان با دلبستگی شغلی و تعهد شغلی آنها در ابعاد مختلف اعم از تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری همبستگی معناداری وجود دارد؛ که این رابطه در استراتژی های عدم مقابله و راه حل گرایی مستقیم و در استراتژی کنترل معکوس می باشد . لذا با توجه به این نتایج، ضروری است که تا حد امکان تعارض در بین معلمان ابتدایی کاهش یابد و آنها در زمینه ی این امر مهم ، آموزش های لازم را بگذرانند و در صورت وجود تعارض، از راهبردهای عدم مقابله و ر اه حل گرایی به جای راهبرد کنترل استفاده شود تا دلبستگی شغلی و تعهد شغلی آنهاافزایش یابد

لینک کمکی