دانلود فایل word بررسي رابطه ي شيوه هاي نظارتي با عملکرد کارکناندانشگاه شهيد چمران اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه ي شيوه هاي نظارتي با عملکرد کارکناندانشگاه شهيد چمران اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

نظارت درونی و احساس حضور در محضر حق مانع از تخلف انسانها می شود اما این عامل در همه انسان ها به قدر کافی وجود ندارد، بنابراین نظارت بیرونی از اهم مسایل تمامی جوامع بشری است. تحقیق حاضر با هدف مطالعه رابطه شیوه های نظارتی با عملکرد کارکنان در دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و روش تحقیقی مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی می باشد. کلیه ی کارکنان غیرهیات علمی (رسمی، پیمانی، قراردادی) دانشگاه شهید چمران اهواز، (به تعداد 794 نفر) که در 13 دانشکده و 22 واحد مستقر هستند جامعه ی آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. دربخش نمونه گیری با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان، تعداد 260 نفر بعنوان نمونه آماری تعیین گردید و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، برای این تحقیق در نظر گرفته شد. داده های مورد نیازبرای مولفه های نظارت با ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته گرد آوری شد و برای داده های سنجش عملکرد کارکنان از پرسشنامه ی سنجش عملکرد پاترسون استفاده و در قالب 37 پرسش مطرح گردید برای سنجش پایایی این پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج این بررسی نشان داد که پایایی سوالات، از 99 % اعتبار تعیین شد. یافته ها با استفاده از فنون آماری نظیر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که دو مولفه نظارت مستقیم و نظارت غیرمستقیم با عملکرد دارای رابطه ی معنا دار هستند

لینک کمکی