دانلود فایل word بررسي روش آموزش چندرسانهاي مبتني بر رايانه بر بهبود عملکردخواندن دانش آموزان ناتوان يادگيري خواندن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي روش آموزش چندرسانهاي مبتني بر رايانه بر بهبود عملکردخواندن دانش آموزان ناتوان يادگيري خواندن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی روش آموزش چندرسانهای مبتنی بر رایانه بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان ناتوان یادگیری خواندن، . روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش آزمود پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به این منظور از بین دانش آموزان دارای نا توانی یادگیری وخواندن در شهر اصفهان در سال تحصیلی1395-96 با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای و با توجه به ملاکهای ورود به پژوهش 45 دانش آموز انتخاب و آموزش چند رسانه ای 15 نفر و نیز گروه کنترل 15 نفر گارده شدند برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس هوشی و کسلر کودکان ویرایش چهارم WISC-IV و آزمون نارساخوانی کرمی نوری استفاده شد داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد نتایج حاصل از پژوهش نشان داد آوزش چند رسانه ای بر رشد مهارتهای بر بهبود عملکرد خواندن موثر بوده است و موجب بهبود نارساخوانی دانش آموزان می شود.

لینک کمکی