دانلود فایل word بررسي سبک فرزندپروري مستبدانه والدين با اختلالات رفتاري در کودکان LD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي سبک فرزندپروري مستبدانه والدين با اختلالات رفتاري در کودکان LD :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش سبکهای فرزندپروری و عوامل شخصیتی والدین در پیش بینی اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری انجام شد پیژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی بود که به روش همبستگی از نوع مدل پیش بینی انجام گرفت و جامعه آماری آن را کوداکان مبتلا به اختلالات یادگیری مراجعه کننده به مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری شهرستان استان تهران در سال تحصیلی 93-94 تشکیل داند با روش نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه 130 نفر به عنوان نمونه وارد شدند ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند پرسشنامه شخصیتی نیو و سیاهه رفتاری کودک برای سنین 6-18 نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان داد بین مولفه سبک فرزند پروری مقتدرانه و مستبدانه با هیچ یک از مولفه های اختلال رفتار یکودکان LD همبستگی معنادار وجود ندارد.

لینک کمکی