دانلود فایل word بررسي هوش سياسي و احساس کارآمدي مديران مدارس شهرقاين سال تحصيلي 95-94

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي هوش سياسي و احساس کارآمدي مديران مدارس شهرقاين سال تحصيلي 95-94 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی هدف سیاسی و احساس کارآمدی مدیران مدارس شهرقاین سال تحصیلی 95-94 انجام پذیرفت. که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمام مدیران دوره های مختلف تحصیلی که در سال تحصیل 95-94 در شهر قاین مشغول به کار بودند می باشند حجم این جامعه 100 نفر از مدیران زن و مرد بوده که نمونه آماری شامل تمامی مدیران مدارس شهر قاین می باشد جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه هوش سیاسی و احساس کارآمدی مدیران و اعتباریابی آن از طریق آلفای کرونباخ P=0/86 به دست آمده است با استافده از آمار توصیفی شامل: فروانی، درصد ، میانگین، انحراف استاندارد و واریانس و آمار استنباطی، آزمون کلموگروف اسمیرنف و ازمون همبستگی که با بکارگیری از نرم افزار SPSSمحاسبه شد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که پراکندگی هوش سیاسی برای مردان بیشتر از زنان بوده است هرچه فرد هوش سیاسی بالاتری داشته باشد خودکارآمدی وی بیشتر است و برعکس P0.05

لینک کمکی