دانلود فایل word کاربرد و محاسن روش تدريس حل مساله و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کاربرد و محاسن روش تدريس حل مساله و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از اهداف مهم در آموزش و پرورش فرایند یاددهی و یادگیری پایدار در فراگیر است و این مهم تحقق نمی یابد مگر آنکه روش های متداول تدریس عوض و به روش های نوین تدریس (حل مساله) روی آوریم، لذا هدف از مطالعه اخیر کاربرد روش تدریس حل مساله و تاآیر آن بر پیشرف تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی می باشد.روش ها: پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایش بر روی دو گروه از دانش آموزان پسر دوره دوره دوم متوسطه درس ریاضی در سال تحصیلی 94-95 در منطقه 19 تهران با طرح پیش آزمون – پس آزمون به اجرا درآمد.یافته های پژوهش: میانگین نمرات دو گروه در پیش آزمون یکی بود یعنی گروه ها قبل از اعمال روش تدریس همگن و متجانس بودند اما پس از اعمال روش تدریس حل مساله تفاوت معنی دار در سطح =0/01مشاهده شد و با تاکید بر تحلیل کوواریانس و مقدارF در سطح =0/01 می توان بیان کرد که استفاده ازروش تدریس حل مساله می تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی معنی دار باشدبحث و نتیجه گیرری : استتفاده از ایتن روش تدریس در درس ریاضی می توانست د میانگین نمرات دانش آموزان را بالا برد و سلب پیشرف تحصیلی آنها شود، پیشنهاد می شود با توجه به محاسن آن، در دروس دیگر، مقطع دیگر از آن استفاده گردد.

لینک کمکی