دانلود فایل word کنکاشي در تعهد سازماني معلمان شهر ايلام و رضايت شغليآنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کنکاشي در تعهد سازماني معلمان شهر ايلام و رضايت شغليآنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور کنکاشی در تعهد سازمانی معلمان شهر ایلام و رضایت شغلی آنان بوده است.روش پژوهش توصیفی همبستگی بود جامعه آماری در این مطالعه تمام معلمان شهرایلام بود که تعداد 1500 و ازین با استفاده از فرمول کوکران تعداد 306 است. ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه 6 بخشی بود. بخش اول مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی و بخش دوم تعهد سازمانی با استفاده از پرسشنامه آلن و میر 1993 و رضایت شغلی با استفاده از پرسشنامه توسط سینگ و شارما 1999 شد. یافته ها نشان داد که رابطه مثبت و قابل توجهی بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی وجود دارد، بنابراین تعهدسازمانی پیش بینی کننده قوی از رضایت شغلی است. این مطالعه می تواند اطلاعات مفیدی برای افزایش رضایت شغلی کارکنان فراهم کند

لینک کمکی