دانلود فایل word مدارس هوشمند و تجهيزات آموزشي نوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدارس هوشمند و تجهيزات آموزشي نوين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مدرسه بهعنوان مهمترین بنیان بعد از خانواده، در جایگاه بسیار مهمی قرارمیگیرد. با ایجاد تحولات نوین در حوزه تکنولوژی آموزشی و پیدایش و توسعهی هوشمندسازی مدارس در کشور، شاهد کاربرد هرچه بیشتر فرارسانههای آموزشی و فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) در هردو حوزهی سختافزاری و نرمافزاری در حوزهی آموزش، هستیم. آموزش در مدارس هوشمند از آموزش معلممحور به یادگیرندهمحور یا پژوهشمحور تغییر مینماید. در این نحوهی یادگیری، دانشآموز از وضعیت منفعل بیرون آمده و تبدیل به عضوی فعال و خلاق میگردد. بنابراین تجهیزات آموزشی مورد استفاده در مدارس نوین(هوشمند) نیز، با توجه به کاربریهای نوین، دچار تحولاتی میشوند. مبلمان آموزشی بهعنوان محصولی که کاربر(دانشآموز) بیشترین شدت ارتباط و تعامل را با آن دارد، یکی از مهمترین تجهیزات کلاس هوشمند بهحساب میآید. به واسطه ی کاربری جدید، نیازهای عملکردی جدیدی مرتبط با محصول تعریف میگردد. با رواج استفاده ازسیستمها و شبکههای رایانهای و تحت وب، دانشآموزان در حین نشستن روی میز و صندلی کلاس، با تمرکز زیاد مدت زمانی طولانی، بهصورت ثابت به صفحه مانیتور مینگرند. در درجهی اول، مبلمان آموزشی بایستی با نیازهای ارگونومیکی گروه هدف مطابقت داشته باشد تا کاربر دچار مشکلات اسکتی-عضلانی در اثر استفاده طولانی مدت نگردد. این مهم، کمک شایانی به بالا رفتن راندمان در کلاس و افزایش یادگیری به واسطه ی اصلاح وضعیت کاربر و کاهش خستگی، مینماید. این تعامل صحیح کاربر و محصول، ایمنی و سلامت دانشآموزان را به همراه آورده و باعث کاهش وندالیزم در محصول میگردد.

لینک کمکی