دانلود فایل word بررسي عوامل موثر انگيزش شغلي کارکنان (مطالعه موردي: شرکت هاي قطعه ساز خودروي سبک در استان تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عوامل موثر انگيزش شغلي کارکنان (مطالعه موردي: شرکت هاي قطعه ساز خودروي سبک در استان تهران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شرکت های قطعه ساز خودرو سبک در استان تهران است. این پژوهش از حیث هدف از نوع کاربردی و از حیث مطالعه، یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی می باشد همچنین مبنای نوع داده های گرد آوری شده از نوع کمی می باشد. که در این راستا و دو پرسشنامه با عنوان های پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ و پرسشنامه ی برداشت اطلاعات جهت مقایسه های زوجی توزیع خواهد شد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل تمامی شاغلین در شرکت های قطعه ساز خودروی سبک در 3 شرکت B, A و C در سال 1395 می باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده براساس فرمول کوکران، نمونه آماری 375 نفری را در اختیار محقق قرار می دهد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS23 استفاده گردید. نتایج نشان داد کلیه فرضیات تحقیق تایید شده و سازمان می تواند با فراهم آوردن امنیت شغلی و توجه به شناخت و قدر دانی از دست آوردهای پرسنل و همچنین پرداخت مبتنی بر عملکرد، بستر امنی را جهت تحقق اهداف سازمان و عملکرد بهتر کارکنان فراهم کنند.

لینک کمکی