دانلود فایل word سيماي مادردر آيينه شعر جاهلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سيماي مادردر آيينه شعر جاهلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

تاثیرگذارترین زن درزندگی عربها به شکل عام ودرزندگی شاعران صعالیک به شکل خاص، مادر است.این پژوهش برآن است، تا با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی وتبیین سیمای مادردر عصرصعالیک بارویکردی ادبی بپردازد. با بررسی اشعار شاعران این دوره مشخص گردیدکه نظام طبقاتی، تبعیض نژادی و تعصبات جاهلی تاثیر گذارترین عامل درتعیین جایگاه مادران دراین دوره بوده است،که می توان آنان رادررابطه با مادرانشان به دودسته تقسیم نمود .دسته اول شاعرانی هستندکه به مدح مادرانشان پرداخته اند ومادرنزداین گروه ازمنزلت وجایگاه والایی برخورداربود، این ها مادرخود را دوست داشته و به اومی بالیدند،مانند : شنفری ، قیس بن حدادیه، عمربن براقه و سلیک بن سلکه وتابط شرا.شاعران این گروه براساس این که مادرانشان کنیز یا آزاده بوده، به دوگروه تقسیم می شوند.دسته دوم شاعرانی هستندکه چون عروه بن ورد به مدح مادران خود نمی پرداختند.ازیافته های پژوهش برمی آید که نظام طبقاتی،تبعیض نژادی و تعصبات جاهلی از تاثیرگذارترین مولفه ها، در تعیین جایگاه مادر در میان صعالیک بوده است.

لینک کمکی