دانلود فایل word فراخواني شخصيت هاي خاندان عصمت در شعر معاصر لبنان بررسي موردي ديوان محمد علي شمس الدين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word فراخواني شخصيت هاي خاندان عصمت در شعر معاصر لبنان بررسي موردي ديوان محمد علي شمس الدين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

جنوب لبنان به عنوان کانون تشیع این کشور، فرهیختگانی مانند محمدعلی شمس الدین را در دامن خود پرورده است. شمس الدین شاعر معاصر لبنان با فراخوانی شخصیت های خاندان عصمت و طهارت در شعرش به روش نمادین و با استفاده از فننقاب، گاهی از پدیده تکرار بهره میگیرد تا خصوصیتی از ایشان را برجسته سازد و با ذکرش به مضامین معتنا به خویش راه یابد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی در نظر دارد نمادهای شیعی و روش کاربرد نقاب شخصیت های خاندان عصمترا در شعر شمس الدین بیان دارد. مهمترین نتیجه هویدا شدن سه مرحله در فراخوانی شخصیت های شیعی است و شاعر عمومادر مرحله دوم درد و رنج مردم لبنان را در تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشورش بیان می کند و ظلم ناشی از جنگی نابرابر را با استفاده از نمادهای شیعی و کاربرد نقاب ذکر می نماید

لینک کمکی